• Gedragsregels

  Onder begeleider wordt verstaan een trainer, een coach, een leider, een scheidsrechter, een bestuurder, een kaderlid.

  -        De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.

  -        De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het prive-leven van de sporter door dan nodig.

  -        De begeleider onthoudt zich van elk vorm van (machts)misbruik of sexuele intimidatie tegenover de sporter.

  -        Sexuele handelingen en sexuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als sexueel misbruik.

  -        De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als sexueel of erotisch van aard.

  -        De begeleider onthoudt zich van (verbale) sexueel gerichte intimiteiten.

  -        De begeleider zal tijdens (trainings)stages, wedstrijden, reizen en verenigingsevenementen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.

  -        De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van sexuele intimidatie.

  -        De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.

  -        De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

  -        In de gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

   

  Omgangsregels

  Binnen onze vereniging heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact.

  Daarom zijn omgangsregels nodig:

  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
  2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  3. Ik val de ander niet lastig.
  4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  5. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  6. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dit niet helpt vraag ik een ander om hulp.
  7. Ik help anderen zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene aan die zich daar niet aan houdt en meldt dit zo nodig bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.

   

  Aannamebeleid vrijwilligers

  Mensen die zich aanmelden als vrijwilliger zullen worden gescreend door middel van:

  -        een kennismakingsgesprek;

  -        het checken van referenties;

  -        het aanvragen van een Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG);

  -        het laten ondertekenen van onze gedragsregels;

  -        het checken van de vrijwilliger bij het Register van veroordeelden inzake sexuele intimidatie.

   

  VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

  Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het vervullen van een bepaalde taak of functie in de samenleving.

  Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een VOG aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat.

  Met het aanvragen van een VOG willen wij het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en een signaal afgeven dat wij werk willen maken van veilig vrijwilligerswerk.

  RKvv Nieuw Borgvliet heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen (kinderen).

  Het is daarom noodzaak een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid te hebben en belangrijk dat onze vereniging gedragsregels heeft. Deze zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen  begeleider en sporter.