• Notulen jaarvergadering 2022.

  Notulen Jaarvergadering d.d.15 december 2022

  Aanwezig:

  Peter Oerlemans, Sander Smidt, Wil Jansen, Maarten Coldeweijer, Toon Hartog, Fred Brouwers, Robbert Joosen, Ria Oerlemans, Richard Cloots, Janny Tempelaars, Peter Daalmans, Dook Videler, Theo van Hulle,Eric van Est, Jan Bergs, Jan van Loon, Netty Maartense, Albert Martens

  Totaal: 18

  1.Opening

  Voorzitter Sjaak Tempelaars heet eenieder welkom en in het bijzonder de Ere-leden Dook Videler, Theo van Hulle en Jan van Loon. Hij constateert dat er weining leden zijn en zegt dat het een mooi Jubileumjaar was met op 10 juni een jeugdclinic, dameswedstrijd tegen Sparta onder 19, een seniorentoernooi en een feestavond. De dames vierden hun 50- jarig bestaan met een jaar uitstel wegens de pandemie. Ook de reunie, receptie en feestavond op 18 en 19 november jl. in Het Groot Arsenaal waren geslaagd. Een van de hoogtepunten was de uitreikig van de Koninklijke Erepenning door burgemeester Petter als uiting van waardering voor de maatschappelijke en culturele betekenis van H.M.S.RK vv Nieuw Borgvliet voor de wijk Nieuw Borgvliet gedurende de periode van 1922 tot heden. En natuurlijk was ook de overhandiging van de Bondsvlag aan de 100 jarige door vertegenwoordigers van de KNVB een prachtig moment.

  Sjaak zegt dat Theo, voorzitter van de fusiecommissie, verslag zal doen van de voortgang van de fusie met FC Bergen.

  De voorzitter betuigt excuses voor het niet meegezonden zijn bij de uitnodiging van de bijlage van de notulen van de Jaarvergadering 2020.

  Jan van Loon prijst de secretaris voor zijn positief Jaarverslag.

  2.Notulen uitgestelde Jaarvergadering 2021 d.d.19 april 2022

  Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

  3.Financien

  Netty Maartense, verenigingsadministrateur, licht de financien toe aan de hand van een presentatie.

  De voorzitter zegt dat de financien er goed voor staan dankzij vooral een goede contributie-inning, slechts 0,5 % werd niet ontvangen.

  Hij spreekt zijn waardering uit voor de familie Wessels die in coronatijd een Kerstbingo organiseerde en bedankt Netty voor haar uitstekende werk.

  4.Kascommissie

  Jan van Loon, met Eric van Est en Jan Bergs de kascommissie vormend, spreekt haar waardering uit voor de accurate werkzaaheden die zijn verricht door  Netty Maartense en wnd.penningmeester Sjaak Tempelaars en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid.     

  5.Fusie met FC Bergen

  Theo van Hulle zegt dat het een moeilijke klus is, emotioneel,  zeker voor de oudere leden wier hart op De Brombeer ligt. Maar het is een keuze voor een in alle opzichten gezondere vereniging,  gericht op de toekomst.

  Momenteel wordt gewerkt aan een organisatieplan door een interimbestuur onder leiding van Fred Brouwers. Uiterlijk 1 mei 2023 moet het voorstel bij de KNVB liggen, statuten moeten worden gemaakt, kwestie overdrachtsbelasting moet worden geregeld, de kantinekeuze moet worden gemaakt, kan fusie niet tegenhouden.               

  6.Rondvraag

  Theo complimenteert Netty die bereid is door te gaan; het is ook hobby zegt ze. Carsten Wessels, Patrick Nuyes en Netty zijn al aan de slag met de financien van beide verenigingen ten behoeve van de nieuwe vereniging.

  7.Benoeming

  Sjaak stelt voor Sebastiaan Tempelaars te benoemen tot lid van verdienste; hij was 10 jaar lang jeugdsecretaris, doet al jarenlang facilitaire zaken zoals bestellen van kleding en materialen, was lid van de activiteitencommissie samen met Sander van Leeuwen en  speelde 20 jaar in het eerste elftal.

  Peter Oerlemans merkt op dat hijzelf, Danny Oerlemans en Robbert Joosen ook deel uitmaakten van de Activiteitencommissie wat de voorzitter beaamt.

  Door omstandigheden is Sebastiaan niet aanwezig.

  De vergadering stemt unaniem in met het voorstel Sebastiaan te benoemen tot lid van verdienste.

  Sjaak zegt ten slotte dat er in ieder geval op gepaste wijze een afscheidsfeest zal worden gehouden en dat daarvoor financien voorhanden zijn. Evenzo ook voor een rondje.

   

  Albert Martens, notulist

   

      

 • Notulen BALV 1

  Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d.3 maart 2023

  Aanwezig:

  Jan van Loon, Sjaak Tempelaars, Netty Maartense, Danny Oerlemans, Ria Oerlemans, Peter Oerlemans, Fred Brouwers, Dook Videler, Janny Tempelaars, Marissa Wessels, Kristel Wessels, David Wessels, Pedro van Meer, Gerard Lazarom, Ben Bouterse, Wil Jansen, Bertram Joosen, Michel Cloots, Albert Martens

  Totaal :  19

  Onderwerp: Fusievoorstel interimbestuur vv De Markiezaten

  1.Opening

  Voorzitter Sjaak Tempelaars opent de vergadering en heet eenieder welkom.

  Hij geeft Fred Brouwers, beoogd voorzitter van de fusievereniging, het woord. Deze zegt dat het Fusievoorstel zoals aan de leden toegezonden nog niet compleet is. Fusie betekent ook dat SJO De Markiezaten ophoudt te bestaan.

  Aan de hand van sheets doorloopt Sjaak het Organogram van de fusievereniging. Contributie senioren ad € 195,- is inclusief bijdrage van € 40,- voor het kledingfonds wat meteen vragen oproept indien seniorenteams worden voorzien van tenues door sponsoren.

  Marissa Wessels zegt dat contributie voor vrouwen die in 35+ elftal spelen ad

  € 140,- voor 10 wedstrijden veel is. Het bestuur zal hiernaar kijken.      

  Verder vindt zij vindt verhoging bijdrage mini’s van € 65,- naar € 105,- onjuist want zij dragen geen kleding van de vereniging; Fred zegt dat zij wel trainingspakken krijgen daarvoor.

  Sjaak vraagt zich af of contributie wel moet worden verhoogd waarop Fred antwoordt dat zij later eventueel kan worden bevroren  en dat zij nog steeds de laagste is van de voetbalverenigingen in de gemeente.

   

   

  Kantine

  Onze kantine blijft voorlopig de enige kantine volgens Fred waarbij hij onderkent dat zij te klein kan zijn voor grote feesten, bijeenkomsten gezien het ledenaantal van ong. 800 van de nieuwe vereniging. Gebruik van 1 kantine bespaart dubbele kosten(electra/gas). Indien nodig kan muur tussen onze bestuurskamer en kantine FC Bergen worden weggehaald.   

  Eigendom (deels) gebouw De Markiezaten

  Op vraag van Albert zegt Fred dat binnen enkele weken gemeente met voorstel komt voor de komende 25 jaar. Albert merkt op dat sinds februari 2020  het oorverdovend stil is  van de kant van de gemeente. De belofte om de erfpachtovereenkomst van 16 november 2016 door middel van een notariële akte te bekrachtigen, is nooit nagekomen.

  Zaterdag of zondag eerste elftal

  Gerard Lazarom zegt dat medio mei uiterlijk keuze aan KNVB moet worden gemeld. Bij promotie wordt komend seizoen geopteerd voor de derde klasse zaterdag, zo niet blijven we in de vierde klasse zondag spelen.

  De hoofdtrainer zegt dat hij niet betrokken is bij het besluit om geen tweede selectie-elftal te hebben wat hij wel noodzakelijk vindt. Wellicht kan een 2e elftal worden samengesteld uit de JO18 en/of JO23, aangevuld met enkele spelers van het huidige 2e elftal. Verantwoordelijk bestuurslid Patrick Nuijes neemt contact op met Gerard hierover.

  Zaterdagdienst

  Sjaak Tempelaars zegt dat het een puinhoop is: David Wessels zegt dat het ontbreekt aan goede communicatie. Danny Oerlemans vindt dat overtrokken. Evident is dat communicatie vanuit jeugdbestuur moet verbeteren.

  Marissa Wessels vindt dat hulp bij opruimen hoedjes en doelen na jeugdwedstrijden gezamenlijke verantwoordelijkheid is van leiders, trainers en (ook)ouders.

  Sandra Jongenelen wordt in het bestuur verantwoordelijk voor sociale zaken.

  Ben Bouterse zegt dat zij communicatief zeer sterk is.

  Op vraag van Sjaak of onderscheiden leden van Nieuw Borgvliet die kwalificatie ook na het opgaan in de nieuwe vereniging behouden zegt Albert dat alle rechten en verplichtingen in principe meegaan naar de fusievereniging. Ere-leden bij voorbeeld blijven ook tot hun dood die aanspreektitel behouden.          

  Jan van Loon zegt dat volgens de kabinetsschef Paul Versijp de bij het 100-jarig Jubileum toegekende Koninklijke Ere-penning mag worden behouden.

  Netty zal statuten aan alle leden mailen.

  Stemming

  Gestemd wordt over de nieuwe statuten, contributie per 1 juli 2023 en bestuur van de vv Markiezaten.

  Statuten: Deze zijn dezelfde als die van FC Bergen die in 2022 zijn opgesteld en door de notaris en KNVB in orde zijn bevonden.

                                   Contributie                Kledingfonds                Inschrijfgeld

  Senioren                  € 195,-                         € 40,-                             € 10,-

  JO12 t/m  JO23      € 145,-                         € 40,-                              € 10,-

  JO 7 t/m   JO11       € 105,-                        € 40,-                              € 10,-

  Mini’s                       € 65,-                          € 40,-                               € 10,-

  Veteranen en vrouwen 30+     € 120,     € 40,-                               € 10,-

  Niet-spelende leden € 35,-

  Verkiezing bestuur:

  Fred Brouwers, Danny Oerlemans en Netty Maartense zijn verkiesbaar als voorzitter resp.secretaris en penningmeester en Michael Timmermans, Patrick Nuijes en Sandra Jongenelen als belast met jeugdzaken resp voetbaltechnische  zaken en sociale zaken. 

  Er zijn 19 stemgerechtigde leden aanwezig.

  Voor de nieuwe statuten, contributie etc.en bestuur zijn 18 leden; 1 stem is ngeldig.        

  Omdat geen ¾ deel van het aantal leden van de vereniging aanwezig is, zal een tweede beslissende vergadering nodig zijn.

   

  Albert, notulist Notulen Jaarvergadering d.d.15 december 2022

  Aanwezig:

  Peter Oerlemans, Sander Smidt, Wil Jansen, Maarten Coldeweijer, Toon Hartog, Fred Brouwers, Robbert Joosen, Ria Oerlemans, Richard Cloots, Janny Tempelaars, Peter Daalmans, Dook Videler, Theo van Hulle,Eric van Est, Jan Bergs, Jan van Loon, Netty Maartense, Albert Martens

  Totaal: 18

  1.Opening

  Voorzitter Sjaak Tempelaars heet eenieder welkom en in het bijzonder de Ere-leden Dook Videler, Theo van Hulle en Jan van Loon. Hij constateert dat er weining leden zijn en zegt dat het een mooi Jubileumjaar was met op 10 juni een jeugdclinic, dameswedstrijd tegen Sparta onder 19, een seniorentoernooi en een feestavond. De dames vierden hun 50- jarig bestaan met een jaar uitstel wegens de pandemie. Ook de reunie, receptie en feestavond op 18 en 19 november jl. in Het Groot Arsenaal waren geslaagd. Een van de hoogtepunten was de uitreikig van de Koninklijke Erepenning door burgemeester Petter als uiting van waardering voor de maatschappelijke en culturele betekenis van H.M.S.RK vv Nieuw Borgvliet voor de wijk Nieuw Borgvliet gedurende de periode van 1922 tot heden. En natuurlijk was ook de overhandiging van de Bondsvlag aan de 100 jarige door vertegenwoordigers van de KNVB een prachtig moment.

  Sjaak zegt dat Theo, voorzitter van de fusiecommissie, verslag zal doen van de voortgang van de fusie met FC Bergen.

  De voorzitter betuigt excuses voor het niet meegezonden zijn bij de uitnodiging van de bijlage van de notulen van de Jaarvergadering 2020.

  Jan van Loon prijst de secretaris voor zijn positief Jaarverslag.

  2.Notulen uitgestelde Jaarvergadering 2021 d.d.19 april 2022

  Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

  3.Financien

  Netty Maartense, verenigingsadministrateur, licht de financien toe aan de hand van een presentatie.

  De voorzitter zegt dat de financien er goed voor staan dankzij vooral een goede contributie-inning, slechts 0,5 % werd niet ontvangen.

  Hij spreekt zijn waardering uit voor de familie Wessels die in coronatijd een Kerstbingo organiseerde en bedankt Netty voor haar uitstekende werk.

  4.Kascommissie

  Jan van Loon, met Eric van Est en Jan Bergs de kascommissie vormend, spreekt haar waardering uit voor de accurate werkzaaheden die zijn verricht door  Netty Maartense en wnd.penningmeester Sjaak Tempelaars en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid.     

  5.Fusie met FC Bergen

  Theo van Hulle zegt dat het een moeilijke klus is, emotioneel,  zeker voor de oudere leden wier hart op De Brombeer ligt. Maar het is een keuze voor een in alle opzichten gezondere vereniging,  gericht op de toekomst.

  Momenteel wordt gewerkt aan een organisatieplan door een interimbestuur onder leiding van Fred Brouwers. Uiterlijk 1 mei 2023 moet het voorstel bij de KNVB liggen, statuten moeten worden gemaakt, kwestie overdrachtsbelasting moet worden geregeld, de kantinekeuze moet worden gemaakt, kan fusie niet tegenhouden.               

  6.Rondvraag

  Theo complimenteert Netty die bereid is door te gaan; het is ook hobby zegt ze. Carsten Wessels, Patrick Nuyes en Netty zijn al aan de slag met de financien van beide verenigingen ten behoeve van de nieuwe vereniging.

  7.Benoeming

  Sjaak stelt voor Sebastiaan Tempelaars te benoemen tot lid van verdienste; hij was 10 jaar lang jeugdsecretaris, doet al jarenlang facilitaire zaken zoals bestellen van kleding en materialen, was lid van de activiteitencommissie samen met Sander van Leeuwen en  speelde 20 jaar in het eerste elftal.

  Peter Oerlemans merkt op dat hijzelf, Danny Oerlemans en Robbert Joosen ook deel uitmaakten van de Activiteitencommissie wat de voorzitter beaamt.

  Door omstandigheden is Sebastiaan niet aanwezig.

  De vergadering stemt unaniem in met het voorstel Sebastiaan te benoemen tot lid van verdienste.

  Sjaak zegt ten slotte dat er in ieder geval op gepaste wijze een afscheidsfeest zal worden gehouden en dat daarvoor financien voorhanden zijn. Evenzo ook voor een rondje.

   

  Albert Martens, notulist