•                                        

   

   

 • Notulen uitgestelde Algemene Ledenvergadering d.d.19 april 2022

  Aanwezig: Carsten Wessels, Wally Ista, Marissa Wessels, Jennifer Hartog, Davy Jansen, Jan Bergs, Eric van Est, Pierre Somers, Eric Verniel, Wil Jansen, Frans Verheezen, Ria Oerlemans, Jack van Nispen, Janny Tempelaars, Netty Maartense, Theo van Hulle, David Wessels, Ben van Straaten, Jan van Loon, Sjaak Tempelaars, Sander Smidt, Peter Oerlemans, Peter Daalmans, Dook Videler, Albert Martens(25)

   

  1.Opening

  Voorzitter Sjaak Tempelaars heet iedereen welkom in het bijzonder de ereleden Dook Videler, Theo van Hulle, David Wessels en Jan van Loon.

  Hij zegt dat het een rotjaar was vanwege de coronapandemie en roemt de familie Wesssels die een online Kerstbingo organiseerde.

  Rond de Kerst is door het dagelijks bestuur gesproken met trainer Erwin van Schilt en gezamenlijk is besloten niet verder te gaan met elkaar.

  Daarop is Gerard Lazarom benaderd die graag de club waar hij speelde en zijn trainersloopbaan begon, als afsluiting hiervan wil trainen.

  De financien van de vereniging zijn zeer gezond waardoor 3 maanden contributievrijstelling kon worden gegeven als tegemoetkoming in het niet kunnen voetballen in coronatijd. Bijdragen van de Rijksoverheid in de vaste lasten en het niet innnen van de huur van de gemeente hielpen ook in positieve zin.

  De voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen wegens het overlijden van Marianne van Reijen.

  2.Notulen uitgestelde ALV van 21 april 2021

  Deze worden vastgesteld en goedgekeurd.

  3.Jaarverslag secretaris

  Dit wordt vastgesteld en goedgekeurd

  4.Toelichting Jubileumviering 100 jaar

  Voorzitter Jan van Loon van de Stuurgroep 100 jaar Nieuw Borgvliet licht het programma toe.

  Jan van Loon, Albert Martens, David Wessels en Sjaak Tempelaars hebben verhalen geschreven over de periode 1997-2022. Deze worden toegevoegd aan het boek Een wandeling door de tijd van Arthur Suijkerbuijk dat de periode 1922-1997 van de vereniging beschrijft. Ton Goossens zorgt voor de vormgeving en de foto’s van het boek, een monnikenwerk dat hij voortreffelijk doet. Het boek Een Eeuw Oranje-zwart zal in november worden gepresenteerd.

  Het bestuur beraadt zich over de prijs van het boek.

  Erik Verniel vraagt hoe je oud-leden bereikt voor de reunie. Zij zitten niet op de sociale media. Voorzitter Ben van Straaten van de reuniecommissie zegt dat zij een persoonlijke brief krijgen. Hij heeft inmiddels al 200 adressen. Leeftijd is geen beslissend criterium, na discussie over de leeftijd.

  Daarnaast zorgt Albert in overleg met Ben voor advertentie in de Bergse Bode en de Halsterse en de Zuidwestkkrant om zich te melden voor de reunie.   

  5.Financien

  Netty Maartense, administrateur van de vereniging, licht de jaarstukken toe.

  De liquiditeit is uitstekend mede dankzij subsidies van Rijk en kwijtschelding huur van de gemeente in de coronatijd.

  De voorzitter zegt dat de contributie voor 100% is opgehaald wat volgens hem uniek is. Huidige achterstanden worden opgepakt, wie niet betaalt, speelt niet.

  6.Kascommissie

  Theo van Hulle spreekt mede namens de andere leden, David Wessels en Bas Wilhelm, grote tevredenheid en waardering uit voor het werk van Netty en stelt voor het bestuur decharge te verlenen. De leden stemmen hiermee in.   

  Omdat de 3 jaar termijn van Theo, David en Bas er op zit, kiezen de leden Jan van Loon, Jan Bergs en Eric van Est als nieuwe leden en Ben van Straaten als reservelid  van de kascommssie.

   

   

   

  7.Contributie

  De voorzitter zegt dat het bestuur geen reden ziet voor verhoging gezien de gezonde financien. David Wessels zegt gezien de bezuiningen van de gemeente die ook onze vereniging zullen raken, de contributie toch te verhogen.

  Theo van Hulle zegt dat de gemeente  300 miljoen schuld heeft. Maar wethouder Jacobs heeft gezegd dat de gemeente begrijpt dat verenigingen niet zomaar de contributie kunnen verdubbelen. Theo is het eens met David.

  Netty Maartense stelt voor de contributie van de senioren te verhogen  van

  € 175,- naar € 185,- per jaar met ingang van 1 juli 2022.

  De bijdrage van enkel verenigingsleden gaat van € 25,- naar € 35,- per jaar ook per 1 juli 2022.

  De leden stemmen hiermee in.

  8.Verkiezing bestuurslid

   Secrretaris Albert Martens is aftredend en herkiesbaar.

   Van de 25 geldige,  schriftelijk uitgebrachte stemmen,  zijn er 22 voor, 1 tegen en 3 blanco.  

  9.Fusie met FC Bergen

  Op verzoek van het bestuur licht Theo van Hulle die samen met Gerrit Coldeweijer Nieuw Borgvliet vertegenwoordigt in het fusiegesprek met FC Bergen , aan de hand van een presentatie de stand van zaken van de fusiebesprekingen toe.

  Peter Daalmans stelt dat hij en Sebastiaan Tempelaars destijds door het bestuur zijn gevraagd samen met Theo en Gerrit in gesprek te gaan met mensen van FC Bergen over een (eventuele) fusie. Hij voelt zich gepasseerd. De voorzitter biedt zijn excuses aan dat hij Peter niet heeft ingelicht over het feit dat hij niet meer is uitgenodigd voor de fusiebesprekingen.

  Theo zegt dat het een vervelend onderwerp is; enerzijds roept het begrijpelijke emoties op anderzijds is het rationeel beter naar 1 – sterkere - vereniging op De Markiezaten te streven.

  Peter Oerlemans zegt betrokken te willen worden bij het onderwerp van de kantine. Op een vraag van de voorzitter zegt Theo dat 2023 haalbaar is d.w.z. dat in het seizoen 2023-2024 de fusievereniging De Markiezaten bestaat.

  10.Huldiging

  De voorzitter stelt voor Netty Maartense te benoemen tot Lid vanVerdienste; Netty is van 2010 tot 2017 penningmeester geweest; vanaf 2010  is zij administrateur van de vereniging .Beide taken vulde en vult zij op voortreffelijke wijze met veel kennis van zaken,  in, niets dan lof, zegt de voorzitter.

  De leden stemmen onder applaus in met de benoeming tot Lid van Verdienste.

  De voorzitter overhandigt Netty een bos bloemen en cadeaubon(en een doosje sigaren voor haar man Paulus)

  11.Rondvraag

  Erik Verniel vraagt naar de situatie van de toegangspoort van het A.M.De Jong Sportpark De Brombeer. Verkopen als oud ijzer?

  De voorzitter zegt dat het hek niet op De Markiezaten komt omdat het iets uit het verleden is en De Markiezaten is de toekomst. David Wessels stelt voor het op De Brombeer als een soort monument te plaatsen.

   

  De voorzitter biedt de leden een consumptie aan gezien de uitstekende financien en sluit de vergadering.

   

  Albert Martens, notulist