• Notulen jaarvergadering 2022.

  Notulen Jaarvergadering d.d.15 december 2022

  Aanwezig:

  Peter Oerlemans, Sander Smidt, Wil Jansen, Maarten Coldeweijer, Toon Hartog, Fred Brouwers, Robbert Joosen, Ria Oerlemans, Richard Cloots, Janny Tempelaars, Peter Daalmans, Dook Videler, Theo van Hulle,Eric van Est, Jan Bergs, Jan van Loon, Netty Maartense, Albert Martens

  Totaal: 18

  1.Opening

  Voorzitter Sjaak Tempelaars heet eenieder welkom en in het bijzonder de Ere-leden Dook Videler, Theo van Hulle en Jan van Loon. Hij constateert dat er weining leden zijn en zegt dat het een mooi Jubileumjaar was met op 10 juni een jeugdclinic, dameswedstrijd tegen Sparta onder 19, een seniorentoernooi en een feestavond. De dames vierden hun 50- jarig bestaan met een jaar uitstel wegens de pandemie. Ook de reunie, receptie en feestavond op 18 en 19 november jl. in Het Groot Arsenaal waren geslaagd. Een van de hoogtepunten was de uitreikig van de Koninklijke Erepenning door burgemeester Petter als uiting van waardering voor de maatschappelijke en culturele betekenis van H.M.S.RK vv Nieuw Borgvliet voor de wijk Nieuw Borgvliet gedurende de periode van 1922 tot heden. En natuurlijk was ook de overhandiging van de Bondsvlag aan de 100 jarige door vertegenwoordigers van de KNVB een prachtig moment.

  Sjaak zegt dat Theo, voorzitter van de fusiecommissie, verslag zal doen van de voortgang van de fusie met FC Bergen.

  De voorzitter betuigt excuses voor het niet meegezonden zijn bij de uitnodiging van de bijlage van de notulen van de Jaarvergadering 2020.

  Jan van Loon prijst de secretaris voor zijn positief Jaarverslag.

  2.Notulen uitgestelde Jaarvergadering 2021 d.d.19 april 2022

  Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

  3.Financien

  Netty Maartense, verenigingsadministrateur, licht de financien toe aan de hand van een presentatie.

  De voorzitter zegt dat de financien er goed voor staan dankzij vooral een goede contributie-inning, slechts 0,5 % werd niet ontvangen.

  Hij spreekt zijn waardering uit voor de familie Wessels die in coronatijd een Kerstbingo organiseerde en bedankt Netty voor haar uitstekende werk.

  4.Kascommissie

  Jan van Loon, met Eric van Est en Jan Bergs de kascommissie vormend, spreekt haar waardering uit voor de accurate werkzaaheden die zijn verricht door  Netty Maartense en wnd.penningmeester Sjaak Tempelaars en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid.     

  5.Fusie met FC Bergen

  Theo van Hulle zegt dat het een moeilijke klus is, emotioneel,  zeker voor de oudere leden wier hart op De Brombeer ligt. Maar het is een keuze voor een in alle opzichten gezondere vereniging,  gericht op de toekomst.

  Momenteel wordt gewerkt aan een organisatieplan door een interimbestuur onder leiding van Fred Brouwers. Uiterlijk 1 mei 2023 moet het voorstel bij de KNVB liggen, statuten moeten worden gemaakt, kwestie overdrachtsbelasting moet worden geregeld, de kantinekeuze moet worden gemaakt, kan fusie niet tegenhouden.               

  6.Rondvraag

  Theo complimenteert Netty die bereid is door te gaan; het is ook hobby zegt ze. Carsten Wessels, Patrick Nuyes en Netty zijn al aan de slag met de financien van beide verenigingen ten behoeve van de nieuwe vereniging.

  7.Benoeming

  Sjaak stelt voor Sebastiaan Tempelaars te benoemen tot lid van verdienste; hij was 10 jaar lang jeugdsecretaris, doet al jarenlang facilitaire zaken zoals bestellen van kleding en materialen, was lid van de activiteitencommissie samen met Sander van Leeuwen en  speelde 20 jaar in het eerste elftal.

  Peter Oerlemans merkt op dat hijzelf, Danny Oerlemans en Robbert Joosen ook deel uitmaakten van de Activiteitencommissie wat de voorzitter beaamt.

  Door omstandigheden is Sebastiaan niet aanwezig.

  De vergadering stemt unaniem in met het voorstel Sebastiaan te benoemen tot lid van verdienste.

  Sjaak zegt ten slotte dat er in ieder geval op gepaste wijze een afscheidsfeest zal worden gehouden en dat daarvoor financien voorhanden zijn. Evenzo ook voor een rondje.

   

  Albert Martens, notulist

   

      

 •  

  Uit de Rijke Historie van H.M.S. /RKvv Nieuw Borgvliet  (2)

  Vanaf 1959 tot 2009 kende onze vereniging een Clubblad “De Schakel”.

  Van Wil Raats, zoon van Ad en Elly Raats, beiden ons helaas al ontvallen, verkreeg ik in bruikleen vele, door zijn ouders ingebonden jaargangen van clubblad De Schakel. Al deze Schakels zijn een geweldige bron van informatie over het wel en wee van de 100-jarige! Daarvan wil ik jullie graag deelgenoot maken omdat zij het belang en de rijkdom van onze vereniging voor de wijk Nieuw Borgvliet en de stad illustreren. Lees en geniet!

  1960

  De eerste jaargang van De Schakel kwam uit in 1960 onder redactie van Jan den Ronden, Henk Blesgraaf en Ad Raats.

  Nieuw-Borgvliet speelde het seizoen 1960-1961 in de vierde klasse G met als tegenstanders Burgh, Cluzona, Grenswachters, Halsteren, Noordhoek, NSV, Oude-Molen, Renesse, De Schutters en Vosmeer.

  Voor aanvang van de competitie werd het Raayberg-tournooi gehouden op woensdagavonden in juli.

  Nw.-Borgvliet – R.K.F.C..

  Woensdag 27 juli 1960 waren we weer op De Raayberg , nu om te kijken naar de derby Nw.-Borgvliet –R.K.F.C.Reeds in de 3e minuut wist Jac.Schuurbiers met een pracht schot Nw.-Borgvluetaan een 1-0 voorspromg te helpen.Een minuut of wat later deed broer Jan niet voor hem onder en we dachten toen op fluweel te zitten met onze 2-0 voorsprong.Jan Rommens dacht er anders over en buiten het bereik van doelman Aertsen plaatste hij de bal beheerst in de uiterste hoek:2-1.Nog geen minuut later wist R.K.F.C. de stand op gelijke voet te brengen door een mooi doelpunt van hun middenvoor A.Buuron. We bleven goed voetbal en doelpunten zien want in de 30e minuut was het Toon Verbraak die de stand op 3-2 bracht. De scheidsrechter had waarschijnlijk last van de invallende duisternis en Uw verslaggever heeft moedeloos het hoofd geschud toen de arbieter het 3e doelpunt van R.K.F.C. toekende. En nog niet bekomen van deze schrik kreeg R.K.F.C. een penalty toegewezen en toen heeft Uw verslaggever zijn notitieboekje maar opgeborgen omdat hij een dergelijke gulheid van de scheidsrechter aan het adres van de Fortse jongens niet kon verwerken. Het leek wel een St.-Niklaas feest en de scheidsrechter speelde zijn rol uitstekend als de goedheilig man, want hij draafde al wuivend met beide handen over het veld. De stand was inmiddels 4-4 geworden en het spelpeil daalde evenals de stemming van Uw verslaggever en die van de talrijke Nw.-Borgvlietsupporters. Het prachtige doelpunt van G. Van Nassau gemaakt door middel van een vrije trap, die de stand voor ons op 4-2 bracht, en dan die cadeautjes van de leidsman, nee, dat was te veel voor ons Borgvlieters.Dat dit te veel was kon men goed horen aan de lijn, waar iedereen zijn gemoed luchtte in volzinnen en woorden waartegen dit papier niet bestand is. Hoe dan ook, eenieder had zich reeds met een gelijkspel verzoend toen bij een Borgvlietaanval Ton Verbraak hard tegen de onderkant van de lat schoot en Jac.Schuurbiers de terugspringend bal goed opving en hard inschoot.5-4 dus Even later klonk het eindsignaal en had Nw.- Borgvliet verdiend met 5-4 gewonnen.Wie dat zeker plezier gedaan zal hebben, is dhr. Van Nassau die iedere keer opnieuw zijn jongens weer opzweepte en zelf vocht als gold het een kampioenschap.Wie het ook plezier deed , dat was Uw verslaggever die tenslotte toch maar weer zijn notitieboekje tevoorschijn haalde.    

  Noot: Uw verslaggever was de onvolprezen Ad Raats.

  De Heimolen en de Duintjes

  Op zaterdag 9 juli 1960 speelden een combinatie van beide buurtschappen tegen een Nieuw Borgvliet combinatie.

  Hieronder de opstellingen:

  Heimolen-Duintjes

                                              J.Wils

             C. de Waal                                                       R. van Loon

          J.Joppe                               H.Rens                        J. van Loon

  P.de Rooy       P. de Waal    J. van Geel     G. van Geel         F.Verboven 

  Reserves: H.Koolen, J.Dietvorst

  Leider : A. de Waal

  Nieuw Borgvliet comb.

                                         F.Faassen

              J.Quick                                                F.Goossens

     A. van Roosendaal    M.Meesters     A.Vercammen   

  J.Bernaards   A.Stelwage  J.Plasman  A.Leyten  A.Raaijmakers

  Reserves: J.Raaijmakers, B.Chandler, R.Boogaart

  Leider : A.Raats

  De uitslag is schrijver dezes helaas onbekend.

  Er was ook een prachtige  rubriek  “’Wist U ..........??

  dat, het 11 juli weer de maandelijkse clubavond is

  dat, U niet verplicht bent te komen, als u maar zorgt op deze avond aanwezig te zijn

  dat, de vv Steenbergen een vrouwelijk lid heeft en dat men daar terecht trots op is

  Thijs Verboven

  Intervieuw

  In 1938, toen ik 16 jaar oud was moest ik in mijn eerste wedstrijd mee met het 2e elftal naar Heinkenszand.Toevallig moest ik in de voorhoede invallen en scoorde toen meteen 3 doelpunten. De zondag daarop speelde ik mijn eerste wedstrijd in het eerste elftal en sindsdien speelde ik altijd in het eerste elftal van H.M.S., later van Nw.-Borgvliet. Naar onze uitwedstrijden gingen wij met paard en kar van dhr.Van der Moer want een bus huren was er toen niet bij.

  Mw. Verboven vertelde dat ze bij een uitwedstrijd in Breda tegen N.A.C. allemaal in een goederenwagon gingen omdat we anders niet bij elkaar konden zitten.

  Trainingsavonden waren er rond 1940 nog niet. Thijs was uitgesproken rechts maar hij leerde zichzelf thuis tegen het muurtje links te schieten en dat deed hij zo intensief dat hem dat na een tijd om het even was. Volgens Thijs was Co Nefs de beste speler die Nw.-Borgvliet ooit gehad heeft.Die stond altijd vrij en heeft heel wat doelpunten voor onze vereniging gemaakt. Met Jac.de Nijs speelde hij ook graag. Die stond altijd op zijn lijn, Thijs lokte dan de back naar zich toe , gaf dan de bal door aan Jack, deze gooide de bal voor het doel en zo heeft bij voorbeeld Piet Aarden heel wat doelpunten gemaakt.Het mooiste en beste veld was volgens hem het terrein gelegen tegenover de Brombeer.Er was een mooie overdekte tribune die ongeveer 200 man kon herbergen.

  Ten slotte zegt Thijs dat Nieuw Borgvliet nu goed draait en vooral de jeugd wordt nu veel beter omdat er nu jeugdleiders zijn. Eeen jeugd van 100 man was er nooit geweest zegt Thijs.       

  Zelfwerkzaamheid

  100 jaar lang is zelfwerkzaamheid een van de pijlers waar Nieuw Borgvlet op rust. In De Schakel van 1961 staat het volgende: Onze “Brombeer” is een compleet stadion geworden. Het geheel ziet er keurig uit. Al degenen die aan de verfraaiing hebben meegwerkt, verdienen een compliment voor hetgeen zij gepresteerd hebben, speciaal de voorzitter, de penningmeester, dhr.Suijkerbuijk, Willem de terreinknecht en zijn assistent Sjaak.

  Ook aan ons nieuwe jeugdveld is de laaste tijd flink gewerkt.Het terrein is vlak gemaakt en het gras komt reeds uit.De bunkers zijn reeds schoon gemaakt, een afrastering is gereedt en men is bezig om de deuren er in aan te brengen. Evenals de ramen.Toch komt er nog heel wat werk kijken, zoals de afwerking van binnen, banken, tafels, de muren bewerken enz.Komt u eens een keertje helpen, heren. Enkele jeugdleiders offerden er enkele vakantiedagen voor op, terwijl een gedeelte van onze jeugdspelers zich ook niet onbetuigd liet. 

  Derde helft

  Putte S.K. -1   -  NW.-Borgvliet

  In het Belgische grensplaatsje Putte iis het heel gezellig, dat weet sinds zondag iedere Borgvlieters die daar de verbroederingswedstrijden tussen de beide eerste en tweede elftallen meemaakte.

  Aan de Belgische gastheren werd voor aanvang van de wedstrijd een zilveren krab aangeboden, een echt Bergs aandenken dus.Dit aandenken heeft bijkbaar invloed gehad op de Borgvlietse spelers en supporters, want toen men na de maaltijd te hebben gebruikt en de dansvloer te hebben geprobeerd, het carnavalslied hoorde, gingen de tengels eerst goed in de hoogte , dit tot veel plezier van de Belgen die dit wel konden waarderen. Uw verslaggever had zijn werk ook gedaan en voelde de kriebel ook in zich opkomen, zodat hij niets anders kon doen dan als echte krab aan die kriebel maar gehoor te geven. Met verbazing heeft uw verslaggever zich toen afgevraagd waar die spelers en supporters de energie vandaan haalden tom zich na zo’n drukke middag zich zo in te spannen.Onze Belgische vrienden begonnen zich langzamerhand al af te vragen of Belgisch Putte soms bij Borgvliet was geannexeerd,  toen een gedeelte van de Borgvlieters huiswaarts keerde, d.w.z. plm. 15 personen. En de overigen zult u vragen, welnu deze kenden nog niet zo goed Vlaams, en om dat goed te leren moet je meer doen dan je afvragen of je voor een gulden 13 of 14 frankskes krijgt, of alleen de opschriften boven de Belgische cafe’s lezen, dan moet je een goeie pint drinken, anders verstaat een Vlaming je niet.Welnu , toen de overigen naar huis vertrokken konden ze beter Vlaams dan ooit tevoren en of Loemoemba of Kassavoeboe nu niet met de Belgen overweg kunnen interesseerde hen niet, zij konden het in ieder geval wel en goed ook, en uw verslaggever zag er geen kwaad gat in maar had toch wel een zwaar hoofd.

  Oh ja, de wedstrijden eindigden in 4-4 resp.0-3.  

  Ari Stoop

  Het is mijn bedoeling met enige regelmaat een belangrijke Borgvlieter te portretteren. Bladerend in De Schakel van 1982 kwam ik de naam van Ari Stoop tegen, de man die al decennialang de administratie van de kantine doet op voortreffelijke wijze.

  Ari werd geboren op 11 oktober 1960 in Bergen op Zoom. Op 9-jarige leefttijd meldde hij zich aan bij Dosko om als pupil te gaan voetballen. Hij speelde daar 2 jaar en ging toen over naar de junioren. Niet minder dan 7 jaren speelde hij daar en was er erg succesvol want ze werden 7 keer achter elkaar kampioen van de kring Bergen op Zoom. Ari nam ook 6 maal deel aan de Brabantse kampioenschappen, helaas nooit in de finale. Als B-junior heeft hij ook nog een selectiewedstrijd gespeeld voor het Brabants Elftal, samen met onder andere René Gabriels en Jacob Kwakernaat. Ari speelde bij de Dosko-senioren  1 jaar waarvan 6 keer in het eerste elftal en de overige in het tweede elftal. Mede door zijn echtgenote kwam de 21-jarige assistent-accountant naar Nw.- Borgvliet .Uiteraard werd hij daar opgenomen in het eerste elftal en daar speelt hij zijn partijtje aardig mee. Het valt niet te ontkennen dat hij in de Borgvliet-familie een goede reputatie heeft opgebouwd en bijzonder populair is.Toen Ari bij Borgvliet kwam, liet hij ook zijn enthousiasme blijken voor de jeugd en het kon niet anders of binnen de kortste keren was hij opgenomen in het jeugdleidersteam. Het eerste jaar was hij leider van de E1 en dit seizoen is hij samen met Rien van Reyen leider van D2. Hoewel de studie nog veel tijd vergt tracht Ari zich zoveel als mogelijk is in te zetten voor onze jeugd. Zijn rustig optreden zowel bij jeugd als senioren bleef niet onopgemerkt hetgeen resulteerde in het aanvoerderschap van het eerste elftal. Alles moet Ari momenteel geven om met zijn makkers in de 4e klasse te blijven en hij doet dat op een voortreffelijk manier. Ari bedankt voor de medewerking en nog veel suuces met het eerste elftal en veel plezier in de jeugd.

  Ad Raats