• Notulen jaarvergadering 2022.

  Notulen Jaarvergadering d.d.15 december 2022

  Aanwezig:

  Peter Oerlemans, Sander Smidt, Wil Jansen, Maarten Coldeweijer, Toon Hartog, Fred Brouwers, Robbert Joosen, Ria Oerlemans, Richard Cloots, Janny Tempelaars, Peter Daalmans, Dook Videler, Theo van Hulle,Eric van Est, Jan Bergs, Jan van Loon, Netty Maartense, Albert Martens

  Totaal: 18

  1.Opening

  Voorzitter Sjaak Tempelaars heet eenieder welkom en in het bijzonder de Ere-leden Dook Videler, Theo van Hulle en Jan van Loon. Hij constateert dat er weining leden zijn en zegt dat het een mooi Jubileumjaar was met op 10 juni een jeugdclinic, dameswedstrijd tegen Sparta onder 19, een seniorentoernooi en een feestavond. De dames vierden hun 50- jarig bestaan met een jaar uitstel wegens de pandemie. Ook de reunie, receptie en feestavond op 18 en 19 november jl. in Het Groot Arsenaal waren geslaagd. Een van de hoogtepunten was de uitreikig van de Koninklijke Erepenning door burgemeester Petter als uiting van waardering voor de maatschappelijke en culturele betekenis van H.M.S.RK vv Nieuw Borgvliet voor de wijk Nieuw Borgvliet gedurende de periode van 1922 tot heden. En natuurlijk was ook de overhandiging van de Bondsvlag aan de 100 jarige door vertegenwoordigers van de KNVB een prachtig moment.

  Sjaak zegt dat Theo, voorzitter van de fusiecommissie, verslag zal doen van de voortgang van de fusie met FC Bergen.

  De voorzitter betuigt excuses voor het niet meegezonden zijn bij de uitnodiging van de bijlage van de notulen van de Jaarvergadering 2020.

  Jan van Loon prijst de secretaris voor zijn positief Jaarverslag.

  2.Notulen uitgestelde Jaarvergadering 2021 d.d.19 april 2022

  Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

  3.Financien

  Netty Maartense, verenigingsadministrateur, licht de financien toe aan de hand van een presentatie.

  De voorzitter zegt dat de financien er goed voor staan dankzij vooral een goede contributie-inning, slechts 0,5 % werd niet ontvangen.

  Hij spreekt zijn waardering uit voor de familie Wessels die in coronatijd een Kerstbingo organiseerde en bedankt Netty voor haar uitstekende werk.

  4.Kascommissie

  Jan van Loon, met Eric van Est en Jan Bergs de kascommissie vormend, spreekt haar waardering uit voor de accurate werkzaaheden die zijn verricht door  Netty Maartense en wnd.penningmeester Sjaak Tempelaars en stelt de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid.     

  5.Fusie met FC Bergen

  Theo van Hulle zegt dat het een moeilijke klus is, emotioneel,  zeker voor de oudere leden wier hart op De Brombeer ligt. Maar het is een keuze voor een in alle opzichten gezondere vereniging,  gericht op de toekomst.

  Momenteel wordt gewerkt aan een organisatieplan door een interimbestuur onder leiding van Fred Brouwers. Uiterlijk 1 mei 2023 moet het voorstel bij de KNVB liggen, statuten moeten worden gemaakt, kwestie overdrachtsbelasting moet worden geregeld, de kantinekeuze moet worden gemaakt, kan fusie niet tegenhouden.               

  6.Rondvraag

  Theo complimenteert Netty die bereid is door te gaan; het is ook hobby zegt ze. Carsten Wessels, Patrick Nuyes en Netty zijn al aan de slag met de financien van beide verenigingen ten behoeve van de nieuwe vereniging.

  7.Benoeming

  Sjaak stelt voor Sebastiaan Tempelaars te benoemen tot lid van verdienste; hij was 10 jaar lang jeugdsecretaris, doet al jarenlang facilitaire zaken zoals bestellen van kleding en materialen, was lid van de activiteitencommissie samen met Sander van Leeuwen en  speelde 20 jaar in het eerste elftal.

  Peter Oerlemans merkt op dat hijzelf, Danny Oerlemans en Robbert Joosen ook deel uitmaakten van de Activiteitencommissie wat de voorzitter beaamt.

  Door omstandigheden is Sebastiaan niet aanwezig.

  De vergadering stemt unaniem in met het voorstel Sebastiaan te benoemen tot lid van verdienste.

  Sjaak zegt ten slotte dat er in ieder geval op gepaste wijze een afscheidsfeest zal worden gehouden en dat daarvoor financien voorhanden zijn. Evenzo ook voor een rondje.

   

  Albert Martens, notulist

   

      

 • Convocatie ALV 2023.

    Geacht lid,

   

   

   Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de  Jaarvergadering 2023 die zal worden gehouden in de kantine op

    maandag 12 juni 2023 om 20.00 uur.

   Het is de laatste Jaarvergadering van RKVV Nieuw Borgvliet  waarvan de eerste werd gehouden in 1923 toen nog  onder de naam H.M.S. Houdt Moedig Stand; 

   en dat is gebeurd in de bijna 101 jaren die sindsdien zijn verstreken. Vanaf 1 juli 2023 fuseert RKVV Nieuw Borgvliet met FC Bergen in de nieuwe vereniging

  vv De   Markiezaten.

   

   AGENDA

  1.Opening door de voorzitter

  2.Vaststelling notulen Jaarvergadering van 15 december 2022 en van de Buitengewone Algemene ledenvergaderingen inzake de fusie met FC Bergen  van  3 maart 2023 en 17 maart 2023(bijlagen)

  3 Jaarverslag van de secretaris(bijlage).

  4.Financien

  De financiële gegevens van de Fuserende Verenigingen zullen in de jaarrekening of andere financiële verantwoording  van de Verkrijgende Vereniging worden verantwoord met ingang van 1 juli 2023. De verplichtingen met betrekking tot de jaarrekening of andere financiële verantwoording van de Fuserende Verenigingen rusten na de fusie op de Verkrijgende Vereniging, met inachtneming van het bepaalde in art.2:321 Burgerlijk Wetboek.   

  5.Rondvraag  

  6.Sluiting  

     

  Bezoek vergadering

  Alleen leden  van RKVV Nieuw Borgvliet hebben toegang tot de vergadering.

  Met betrekking tot de besluitvorming tijdens de vergadering geldt dat de leden in de leeftijd tot en met 15 jaar 1 stem, van 16 en 17 jaar 2 stemmen en van 18 jaar en ouder 3 stemmen hebben.  

  Inzage van de jaarstukken

  De notulen van de Jaarvergadering 2022, de Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen van 3 en 17 maart 2023 en het Jaarverslag van de secretaris liggen  ter inzage in de bestuurskamer. Verder zijn deze verslagen gepubliceerd op www.rkvvnieuwborgvliet.nl.

   

  Het bestuur van RKVV Nieuw Borgvliet,

   

  A.H.J.E.Martens, secretaris                                       J.A.Tempelaars, voorzitter