• Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

   

  Datum : woensdag 30 november

   

  Locatie: kantine

   

  Aanvang : 20.00 u

   

   

  Geachte leden,

   

  Op 21 oktober 2022 heeft al een Buitengewone Algemene Ledenvergadering met als enige onderwerp 

  een voorgenomen fusie met FC Bergen, plaatsgevonden

   .

  Tijdens de vergadering is het advies van de fusiecommissie door Theo van Hulle, lid van de gezamenlijke commissie van Nieuw Borgvliet en FC Bergen, toegelicht.

   

  Van de vergadering zijn notulen gemaakt (zie bijlage).

   

  Aan het einde van de vergadering is er gestemd over de voorgenomen fusie door de aanwezige leden met als resultaat :

   

  36 voor , 1 tegen en 4 blanco.

   

  Omdat  in de vergadering niet het vereiste van ten minste drie/vierde aantal leden aanwezig was, is het op grond van wettelijke en statutaire bepalingen verplicht een tweede vergadering te houden waarin ongeacht het aantal aanwezig leden, met een meerderheid van  twee/derde der uitgebrachte stemmen,  tot de fusie met FC Bergen kan worden besloten.

   

  Vanwege het belang van deze vergadering nodigen wij alle leden van harte uit aanwezig te zijn.

   

   

  Namens het bestuur van RKVV Nieuw Borgvliet,

   

   

  Albert Martens, secretaris 

   

  Notulen Buitengewone Algemene Leden Vergadering

  Datum: 21 oktober 2022

  Aanwezig: Albert Withagen, Wil Jansen, Ben van Straaten, Peter Daalmans, Sjaak Tempelaars, Albert Martens, Fred Brouwers, Martijn van Aalst, Leon de Crom, Ivo van Eekelen, Pedro van Meer, Carsten Wessels, Janny Tempelaars, Gerrit Coldeweijer, Toon Hartog, Davy Jansen, Jennifer Hartog, Theo van Hulle, Jack van Nispen, David Wessels, Gerard Lazarom, Netty Maartense, Sebastiaan Tempelaars, Johan van Loon, Peter Oerlemans, Ria Oerlemans, Jan Bergs, Eric Verniel, Pierre Somers, Eric van Est, Sander Smidt, Dorothe van Loon, Ben Bouterse, Robert Joosen, Danny Oerlemans, Michel Cloots, Menno Oosting, Frans Verheezen, Wally Ista, Patrick Verheezen, Mohamed Bouhadan. 

  Totaal : 41 leden

   

  1.Opening

      Voorzitter Sjaak Tempelaars opent de vergadering en zegt dat onderzoek naar fusie met FC Bergen onvermijdelijk was  omdat Nieuw Borgvliet te weining vrijwilligers heeft, het bestuur stopt en er geen nieuwe mensen opstaan om de vereniging te besturen.

  2.Fusievoorstel Nieuw Borgvliet en FC Bergen

      Theo van Hulle die samen met Gerrit Coldeweijer en Carsten Wessels Nieuw Borgvliet vertegenwoordigde in de fusieonderzoekscommissie, zegt dat fusie een emotioneel onderwerp is en zeker de ouderen zeer doet. Is fusie noodzakelijk om financiele redenen, nee, omwille van de sfeer in de vereniging, nee,  maar aansluitend bij wat de voorzitter heeft gezegd, er moeten wel voldoende vrijwilligers zijn om alleen verder te gaan.

  De SJO vv De Markiezaten, de Samenwerking Jeugdorganisaties Nieuw Borgvliet en FC Bergen sinds het seizoen 2021-2022, geeft vertrouwen in de toekomst.

  Hij zegt ook dat er een gesprek met de beheerders en de pachters van de kantines noodzakelijk is. 

  Aan de aanwezige leden is het Fusievoorstel “Sfeer & beleving met oog voor ambitie” Fusievoorstel FCB & NBV Oktober 2022 ter vergadering uitgereikt.

   David Wessels zegt dat het voorstel te laat is aangeleverd.

  Hij merkt wel op dat een heikel punt voor hem is het omgaan met seniorenteams vooral bij FC Bergen van louter allochtonen; beleid bij Nieuw Borgvliet was en is een vermenging van Nederlanders en Nederlanders met een migratieachtergrond.

  Ben Bouterse zegt dat  voor hem nog onduidelijk is hoe het bij voorbeeld met de kantines wordt geregeld en wat de financiele gevolgen van een fusie zijn.

  Ben van Straaten merkt op dat er geen duidelijkheid is over de selectieleeftijd bij de jeugd, de KNVB stelt de leeftijd op 12 jaar.

  David Wessels zegt dat hij tevreden is over de vv De Markiezaten ofschoon de communicatie wel (veel) beter moet. Hij is niet tegen een fusie maar vele onderwerpen moeten nog worden uitgewerkt.

  Albert Martens zegt dat het een raamwerk is, een fundament dat nog verder moet worden uit- en afgewerkt door het nieuwe (overgangs)bestuur. Hij complimenteert alle mensen van beide verenigingen die vele honderden uren in werkgroepen de fusie hebben voorbereid. 

  Jack van Nispen vraagt zich af of beide verenigingen in het bestuur van de nieuwe vereniging evenredig zijn vertegenwoordigd.

  De voorzitter zegt dat voor 30 november 2022 de 3 besturen hun beleidswensen moeten bespreken en meegeven aan het nieuwe (overgangs)bestuur.

  Op grond van de statuten kan er alleen besloten worden tot fusie indien 3/4 van de leden aanwezig is en 2/3 voor is.

  Aaangezien er 41 leden aanwezig zijn op een totaal van 406(per 21 oktober 2022), zal er een nieuwe buitengewone ALV worden uitgeschreven en wel op 30 november 2022 waarbij dan ongeacht het aantal aanwezig leden met een   2/3 meerderheid voor of tegen een fusie kan besluiten.      

  Omdat de statuten geen stemmen bij volmacht toestaat, wordt met handopsteken gestemd.

  De uitslag:    36 leden voor, 1 tegen en 4 blanco; blanco stemmen zijn ongeldig.

  Dit wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door voorzitter en secretaris.