• Geacht lid,

  Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering die zal worden gehouden op donderdag 22 april 2021 om 19.30 u in de kantine.
  Omdat er maximaal 30 leden exclusief bestuur tegelijk mogen samenkomen vanwege de coronamaatregelen, verzoeken wij u zich uiterlijk op 15 april a.s. aan te melden bij de secretaris tel.06-30730457 of per email : martensvangils@yahoo.com 

  Agenda
  1.Opening
  2.Toelichting Michael Timmermans, voorzitter van de SJO vv De Markiezaten, naar aanleiding van de oprichting van genoemde vereniging per 1 juli 2021 
  3.Vaststelling van het verslag van de Jaarvergadering van 13 november 2019(bijlage)
  4. Jaarverslagen
      - verslag van de secretaris(bijlage) 
  5.Financiën
     Toelichting financieel jaarverslag door de penningmeester
     Verslag kascommissie
     Benoeming kascommissie
    In de ALV van 2018 is besloten vanwege de continuiteit de leden van de kascommissie voor een periode van maximaal 3 jaren te benoemen.
  Dat betekent dus dat de huidige leden, Theo van Hulle, David Wessels, Bas Wilhelm en reservelid Peter Daalmans nog 1 jaar als leden van de kascommissie zullen functioneren.
    Begroting seizoen 2020-2021
  6.Voorstel contributie seizoen2021-2022
  Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen voor de senioren(€ 175,-), veteranen(€ 120,-)  en verenigingsleden (€25,-) per 1 juli 2021 omdat de noodzaak daartoe ontbreekt gezien de gezonde financiële positie van de vereniging.
  In verband met de oprichting van de SJO vv De Markiezaten verandert de contributie voor de Jeugdleden als volgt :
  mini’s € 65,- ,  pupillen € 105,- , junioren € 145,- , verenigingsleden € 25,- , administratiekosten € 0,0, kledingfonds € 21,- 
  Toelichting: de jeugdleden blijven lid van Nieuw Borgvliet maar gaan en mogen met dispensatie van de KNVB, voetballen bij de SJO vv De Markiezaten.
  Het bestuur van de SJO heeft een begroting opgesteld die het noodzakelijk maakt de contributie te verhogen. Overigens is  deze lager dan bij de meeste zusterverenigingen in de gemeente Bergen op Zoom. Daarvoor krijgen de jeugdleden gratis prachtig nieuwe tenues en een gloednieuw trainingspak.     
  7.Bestuursverkiezing
  Penningmeester Alphons van der Velde is aftredend en niet herkiesbaar.
  De functie Bestuurslid jeugd die momenteel wordt vervuld door jeugdvoorzitter Jan Bergs vervalt door de oprichting van SJO vv De Markiezaten.
  Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of ten minste vijf leden.
  Kandidaten of kandidaatstellingen voor de vacante functie van penningmeester dienen zich ten minste vijf dagen voor de Algemene Ledenvergadering    dus uiterlijk 17 april 2021 schriftelijk bij de secretaris A.Martens Vossenpad 9 4614 ET Bergen op Zoom, te melden  c.q. te worden ingediend 
  8. 100-jarig Jubileum in 2022
      De voorzitter geeft een toelichting op de onlangs in gang gezette voorbereiding van het 100-jarig bestaan in 2022
  9. Huldiging
  10.Rondvraag
  11.Sluiting
     In verband met de avondklok die om 22.00 u ingaat, eindigt de vergadering uiterlijk om 21.30 u
     Gezellig samenzijn na afloop is - helaas – dus niet mogelijk.
  Bezoek vergadering
  Alleen leden van RKVV Nieuw Borgvliet hebben toegang tot de vergadering.
  Met betrekking tot de besluitvorming tijdens de vergadering geldt dat de leden in de leeftijd tot en met 15 jaar 1 stem, van 16 en 17 jaar 2 stemmen en van 18 jaar en ouder 3 stemmen hebben.
  Inzage van de jaarstukken
  De jaarverslagen en het financieel verslag 2019-2020 liggen vanaf dinsdag13 april 2021 ter inzage in de bestuurskamer.
  Wie deze wil inzien in de bestuurskamer dient zich voor een afspraak aan te melden bij penningmeester Alphons van de Velde tel.06-51406525 of per email : alphonsvdv@hotmail.com
  Verder zijn deze verslagen behalve het financieel jaarverslag in te zien via de verenigingssite www.rkvvnieuwborgvliet.nl en op facebook en zullen zij naar de leden met een emaildres worden verzonden.

  Namens het bestuur van RKVV Nieuw Borgvliet,

  A.H.J.E.Martens, secretaris                                   J.A.Tempelaars, voorzitter